عملکرد آتش نشانی

کل آتش سوزی و حوادث مأموریت آمبولانسی و کارهای متفرقه 294 مورد

1-    اماکن مسکونی 8 مورد

2-   اماکن تجاری و انبار 22 مورد

3-  حریق باغ و جنگل و مزارع 38 مورد

4-   حوادث جاده ای آتش سوزی خودرو و امداد نجات 32 مورد

5-   مأموریت آمبولانسی 94 مورد

6-   کارهای متفرقه 100 مورد

 

عملکرد سال 94:

مهار آتش سوزی اعم از منزل مسکونی ، مراتع، انبار، خودرو و مزرعه : 20 مورد

امداد نجات و خدمات ایمنی : 12 مورد

حمل متوفیات توسط آمبولانس: 27 مورد

حمل آب توسط خودرو آتش نشانی حهت همکاری با واخدهای شهرداری و ادارات و ارگان­های شهرستان : 84 مورد