عملکرد واحد درآمد

کد

شرح

13/6/92 لغایت 29/12/92 ( ریال)

1/1/93 لغایت 31/4/93 ) ریال)

1000

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

258/285/057/4

913/115/792/6

2000

 

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

971/452/290

000/490/138

3000

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

888/757/744/2

763/878/952/3

4000

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

479/896/369

144/150/349

5000

کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

000/204/922/2

000/013/182/1

6000

اعانات ، هدایا و دارایی ها

854/283/436/4

814/972/928

7000

سایر منابع تامین اعتبار

500/761/858/1

000/247/38

جمع کل

 

950/641/679/16

634/867/381/13