عملکرد واحد فنی و شهرسازی

1-    صدور پروانه ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلاف برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت

2-    وکنترل مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری (6ماهه دوم سال 92 تعداد 50 پروانه و 4 ماهه سال اول سال 93 تعداد 20 پروانه ساختمانی ) صادر گردیده است .

3-    پیشنهاد درخصوص اصلاح و و تغییر کاربری های موردی و موضوعی به شهرداری .

4-    تعیین میزان و نحوه تخلفات ساختمان های دارای پروانه یا بدون پروانه و ارجاع به کمیسیون ماده صد شهرداری ( 6 ماهه دوم سال 92 تعداد 54 پرونده و 4 ماهه اول سال 93 تعداد 25 پرونده ) .

5-    برگزاری جلسات کمیته فنی و بررسی پرونده های مطرح شده .

6-     تنظیم نوبت بازدید از ملک مورد تقاضا و دستور تهیه نقشه جهت احداث ساختمان .

7-    صدور کلیه استعلام های سازمان های مختلف .

8-    تعیین عرض گذرها بر اساس طرح تفصیلی منطقه.

9-    بررسی و نوع کاربری ملک ، اولویت بندی ، تفکیک و ...

10-    نظارت بر طرح های جامع و شناسایی مغایرت های موجود .

11-  تلاش برای بازگشایی گذرها طبق طرح جامع شهر و تلاش در جهت کمتر شدن معضلات اجرای طرح تفصیلی.

12-  بررسی طرح جامع شهر و ارائه پیشنهادات به کمیسیون ماده ها و مشاور طرح جهت اصلاح بعضی از معضلات طرح بر اساس نیاز سنجی .

13-  مشاوره دادن به مالکین متقاضی مجوز ساخت در راستای ضوابط طرح جامع شهر.

 

عملکرد سال 94:

صدور پروانه ساختمانی:  60مورد

پاسخ استعلام دفترخانه ای : 194مورد

پاسخ استعلام بانک ها: 134مورد

صدور پایان کار: 6 مورد

صدور گواهی عدم  خلاف: 24مورد

نامه های متفرقه: 150 مورد

پیگیری پرونده های تغییر کاربری از طریق راه و شهرسازی استان : 12 مورد

ارسال گزارش تخلفات به دبیرخانه کمیسیون ماده صد: 15 مورد

تغییر کاربری: 10 مورد

بازدید و کارشناسی: 600 مورد