عملکرد واحد نوسازی

کل فیش های صادره از تاریخ 12/6/92 لغایت 22/5/93

1-    تعداد فیش های صادره 654

2-   تعدا فیش های وصول شده 449

3-  مبلغ کل وصولی 243017969

 

اموال و انبار

1-    تعداد صدور قبض ورود کالا به انبار 644 برگ

2-   تعداد صدور قبض خروج کالا از انبار 356 برگ