عملکرد واحد املاک

1-     مراجعه به دادگستری های شهرستان و استان درخصوص پیگیری موضوعات مرتبط با شهرداری 49 مورد .

2-    اخذ حکم خلع به افراد متصرف در حریم جاده کمربندی جهت CNGو اجرای حکم برای 2 نفر.

3-    تنظیم صلح نامه و توافقنامه فی مابین شهرداری با ارباب رجوع درخصوص سهم شهرداری از نظر کاربری و یا تفکیک 37 مورد .

4-    تنظیم درخواست جهت پیگیری موضوعات مرتبط با شهرداری و پیگیری از طریق مراجع قضائی و تنظیم لایحه دفاعیه 21 مورد .

5-    تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد به طور ماهیانه و طرح 79 فقره پرونده در جلسات کمیسیون و اخذ آراء لازم و قانونی .

6-    تنظیم قرارداد واگذاری املاک 8 مورد .

7-    مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سعادت شهر درخصوص تنظیم اقرار نامه و یا نقل و انتقال سند 25 مورد .

8-    پیگیری اخذ سند مالکیت املاک شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سعادت شهر 65 مورد .