عملکرد واحد فناوری

 • راه اندازی اتوماسیون اداری و حذف روشهای سنتی
 • راه اندازی پرتال شهرداری
 • پیگیری راه اندازی پرتال شورای شهر
 • راه اندازی دو سامانه پیامکی جهت ارتباط با شهروندان
 • پیگیری راه اندازی برنامه پایش تصویری شهرداری
 • پیگیری راه اندازی خط 137 ارتباط با شهروندان
 • پیگیری نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب پرسنل شهرداری
 • راه اندازی اتوماسیون اداری در واحد آتش نشانی
 • تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز سازمان
 • تحلیل در راستای زیر ساختها و سرویسهای شبکه
 • بررسی و به کار گیری روشها و راه کارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
 • پشتیبانی و مدیریت شبکه های LAN و WAN
 • نظارت و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • نظارت بر اجرای شبکه LAN و WAN ستاد و ایستگاهها
 • پیگیری و خرید دستگاه UPS
 • نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز
 • نظارت بر قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • پیگیری جهت خرید نرم افزارهای جامع شهرسازی و درآمد از شرکت های موردتأیید دفتر امور شهری