عملکرد واحد مالی

 

1- تهیه بودجه سالانه شهرداری و شرکت در جلسات شورای شهر و استان و انجام دفاعیات لازم از بودجه نوشته شده .

2- تهیه بودجه سالانه.                                                                                        

3-توزیع بودجه سالانه و تهیه صورت ها و گزارشات از منابع مالی و اداری .

4- تهیه مقدمات حسابرسی سالانه شهرداری با همکاری سایر دوائر.

5- تهیه موافقت نامه های مبادله شده بین شهرداری و سازمان برنامه و بودجه استان و اعتبارات از ردیف های مختلف جهت انجام طرح های عمرانی .

6- تهیه پیش نویس متن اصلی قرارداد های عمرانی .

7- تهیه متن های آگهی مزایده و مناقصه در طول سال بر اساس بودجه مصوب .

8- تسویه حساب سالانه و ارائه خرج کرد به خزانه معین استان و دیوان محاسبات استان .

9- انجام امورات ذیحسابی طرح های عمرانی شهرداری .

10- شرکت در کمیسیون عالی معاملات شهرداری و سایر کمیسیون های مربوطه و رسیدگی به استعلام بهاء .

11- امضاء زیر اوراق مالی اعم از لیست های حقوقی و در طول سال .

12- هماهنگی بین دوائر و سرپرستی صندوق قرض الحسنه .

13- انجام سایر امورات محوله در حد امکان و شرکت در جلسات منعقده به عنوان نماینده شهرداری .

14- جذب درآمد و وصولی های هر سال .

15- جذب درآمدهای استانی و کشوری در هر سال .

16- ثبت اسناد مالی .

17- عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری.

18- نظازت بر عملکرد کارپردازی .

19- پرداخت شهرداری به سازمان همیاری و شهرداری کشور.

20- پرداخت مطالبات پیمانکاران .

21- انجام حسابرسی سال 92.

22- خرید 2 دستگاه کامیون بنز 911.

23- پرداخت نقدی به ستاد راهیان نور و بخش های عمومی .