شهرداران سابق

مشخصات شهرداران از زمان تاسیس شهرداری سعادت شهر تا کنون:
قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی:
از سال1344 تا 1345 : آقای ستوده
از سال 1345 تا 1346 : آقای زارع پور
از سال 1346 تا 1349: آقای خلیفی
از سال 1349 تا 1352 : آقای شهناز
از 1352 تا 1356 : خانم ثریا بشیری
از 1356 تا 1357 : آقایان منفرد وآقای  مولایی
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی:
از سال 1357 تا 1361 : آقای علی اکبر نصیری
از سال 1361 تا 1364 : آقای مهدی قلی غلام پور
از سال 1366 تا 1369 : آقای صادق بی پروا
از سال 1369 تا 1372: آقای اسماعیل سجادیان
از سال 1372 تا 1377: آقای رحیم همایون
از سال 1377 تا 1382 :آقای حسن زارعی
از سال 1383 تا 1387 : آقای مسعود طهماسبی
از سال 1387 تا 1392: آقای حسن برات
از سال 1392 تاکنون : آقای محمد سکوت
از سال 1396 تاکنون: آقای علی یارمحمدی (سرپرست)