مقاله ها

آگهی مزایده فروش املاک شهرداری

شهرداری سعادت شهر به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر سعادت شهر قصد فروش املاک خود به شرح ذیل را دارد لذا متقاضیان عزیز میتوانند ضمن بازدید از محل یا برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به شهرداری و دریافت اوراق مزایده از واحد املاک شهرداری اقدام نمایند:

قیمت پایه به ازای هر متر مربع(ریال)

مساحت

موقعیت

مشخصات

ردیف

000/750/1

220 متر مربع

شهرک فاطمیه:

فــــــروشـــــی

قطعه شماره 1

1

مسکونی

000/750/1

220 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره2

2

000/750/1

220 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره3

3

000/750/1

220 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره 4

4

000/500/1

286 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره 5

5

000/300/1

266 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره6

6

000/300/1

210 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره7

7

000/500/1

224 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره10

8

000/500/1

251 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره11

9

000/500/1

183 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره12

10

000/700/1

227 متر مربع

مسکونی

قطعه شماره13

11

000/000/2

213.13 متر مربع

شهرک انقلاب:

قطعه شماره 4097

12

مسکونی

000/600

200 متر مربع

علی آباد:

قطعه شماره 1

13

مسکونی

000/000/55 هر هکتار

4.5 هکتار

کشاورزی

اجاره ای

زمین باغ قوام

14

 

شرایط:

 

1 -پیشسنهاد دهندگان می بایست قیمت پیشنهادی خود را در پاکت سربسته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

2-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

3-هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

4-چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 5% قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضمانت نامه بانکی(اسناد خزانه) یا واریز وجه به حساب جاری شماره6664456837 نزد بانک ملت به نام شهرداری سعادت شهر واریز نمایند.

6-به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- سایر اطلاعات در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

محمد سکوت- شهردار سعادت شهر