وظایف شورای شهر

 آئین اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر

ماده 1 – در این آئین نامه برای رعایت اختصار به جای (( قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 )) عبارت (( قانون شوراهای اسلامی کشور )) و به جای عبارت (( شورای اسلامی شهر )) لفظ (( شورا )) بکار برده میشود

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر

ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آنرا امضا می نمایند :

((من در برابر کلام الله مجید ، به خدا متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ))

تبصره 1: پیروان اقلیت های دینی رسمی ، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد .

تبصره 2: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن سوگند یاد نماید.

ماده 3- در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس ، یک نائب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه می نمایند . انتخابات اعضا ، هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا ، هیات رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار خواهد شد .

تبصره : شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذیربط بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب و صدور کارت شناسائی بنماید

ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند .

ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آئین نامه و آئین نامه داخلی می باشند .

وظایف رئیس شورا

ماده 6- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :

1- مسئولیت امور اداری و مالی شورا

2- تعیین دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا
3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا یا کمیسیونهای شورا تشخیص دهد .

4- دعوت از اعضا ، و تقسیم کار بین اعضا ، و کمیسیونهای شورا

5- پیگیری مصوبات شورا

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.

7- معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.

8- احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

تبصره : سارمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده ، از طرف شهردار و با اطلاع شورا شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد تا پس از تصویب بموقع اجرا در آید . کارکنان دبرخانه شورا تابع ائین نامه استخدامی شهرداریها خواهد بود .

9- رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام میشود .

10-اجرای مفاد ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد ، تشخیص ، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص میشود.

11- تائید بودجه شورا که توسط خزانه دار شوراتنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب .

تبصره : نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد.

12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا .

13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شورا است .

تبصره : نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام میدهد و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 7- وظائف منشی یا منشیان شورا

1- تهیه و تنظیم دستور جلسات بر اساس پیشنهادهای واسطه و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.

تبصره : روز و ساعات تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 قبل به اعضا ابلاغ شود

2- تنظیم متن مذارکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا .

3- تهیه متن نامه های شورا ، ثبت و شماره گذاری آنها ، آمار و اطلاعات ، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا ، تهیه و رونوشت مصوبات شورا در اجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای زیربط با امضا رئیس شورا .

4- انتشار صورت تایید شده جامع در آمد هزینه شش ماهه شهرداری و ارسال نسخه های از آن به وزارت کشور .

5- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم مردم برسد.

وظایف خزانه دار شورا

ماده 8- وظایف خزانه دار شورا

1- انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا .

2- همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن .

3- تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اموال و دارائی های که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می گیرد و امضا آنها به توافق رئیس شورا.

4- تنظیم صورتهای مالی شورا .

5- بررسی صورت حساب ماهانه در آمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت حساب .


جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیونها


ماده 9 – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل میشود .

تبصره : شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.

ماده 10 - شورا باید بلافاصله پش از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقرراتع قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آئین نامه احراز تصدی شهردار بنمایدو شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهر های بالا دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند

ماده 11- جلسه عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل :

الف - در شوراها 5 نفره با حضور 4 نفر

ب - در شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر

ج – در شوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر

د - در شوراهای 11 نفره با حضور 8 نفر

ه - در شورای شهر تهران با حضور 10 نفر

رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .

1- جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود ولی به تقاضای کتبی شهردار و نیز فرماندار و یا بخشدار ذیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضا حاضر می توان جلسه غیر علنی تشکیل شود .

2- اعضای شورا باید در تصمیمهای خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند .

3- اعضا شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهائی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار گرفته است بحث و بررسی بعمل آورند . به همین منظور به ازاء هر نفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به میزانی که رئیس شورا تعیین می نماید خواهد داشت . در موقع استیضاح ، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خود دفاع کند.

4- رای در جلسات شورا علنی است و با بلند کردن دست یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه بصورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی ، لیکن در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود

5- شورا برای جلسات عادی و فوق العاده و نیز کمیسیونهای شورا برای جلسات خود باید دفتر ثبت صورت جلسات داشته و صورت جتسات به امضا اعضاء اعم از موافق یا مخالف برسد . دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورتجلسه ، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضا رئیس شورا و حسب مورد ، اعضاء شورا و کمیسیونهای مربوط برسد. صورتجلسات شورا باید بگونه ای تنظیم شود در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه و اسامی اعضاء حاضر و غایب و آرای مثبت و منفی اعضاء مربوط به هر یک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین و تصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب امده باشد.

6- جلسات شورا و کمیسیونهای آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار انها قرار می گیرد تشکیل خواهد شد . جلسات شورا در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 12 – مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائی ذیزبط به مصوبه اعتراض نمایند که در اینصورت بر طبق ماده 80 قانون شورای اسلامی کشور عمل خواهد شد .

تبصره 1: مصوبه شورا تا تعیین تکلیف قطعی توسط هیئات مرکزی حل اختلاف متوقف خواهد ماند .

تبصره 2: چنانچه هیئات حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز اعلام نظر نمایند ، مصوبه شورا لازم الاجرا است.

تبصره 3 : چنانچه نظر هیئات حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبه شورا باشد ، آنرا به هیئات مرکزی حل اختلاف پیشنهاد می کند و هیئات مرکزی نیز موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نظز قطعی و نهائی خود را اعلام نمایند.

چنانچه هیئات مرکزی ظرف این مدت نظر خود را اعلام ننماید ، مصوبه شورا لازم‌الاجراست .

ماده 13 – شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاها ، ادارات و سازمانهای دولتی در خواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد .

ماده 14 – شورا میتواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهای با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد .

1- عده اعضاء هر کمیسیمون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد ، اعضاء کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یکسال انتخاب می شوند .

2- جلسات کمیسیمون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می باید و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

3- هر یک از کمیسیونها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد . منشی کمیسیمون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.

4- رئیس شورا پیشنهادهای رسیده با توجه به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام نظر به کمیسیون مربوط ارسال می دارد و مقرر می کند که همزمان نسخه ای از پیشنهادات مذکور در اختیار سایر اعضاء شورا نیز قرار تا هر کس نظری دارد به کمیسیون مربوط ارائه نماید.

5- هر یک از کمیسیونها مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعیین شده از طرف رئیس شورا و در صورت عدم تعیین مدت از طرف رئیس شورا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند . در صورتیکه کمیسیون برای بررسی موضوعی نیازمند مهلت بیشتری باشد با در خواست از رئیس شورا اقدام خواهد کرد. کمیسیونها می توانند برای بررسی مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاورانی که دعوت می نمایند بهره مند شده و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت کنند.

6- پیشنهادات واصله به کمیسیون در صورتیکه مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کنند رسیدگی خواهد شد.

ماده 15 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شورا طبق آئین نامه مالی شهرداریهاست و به جای شهردار رئیس شورا و به جای رئیس حسابداری ، خزانه دا شورا اقدام خواهند کرد.

تبصره : در شهر تهران شورا از مقررات آئین نامه معاملات شهرداری تهران استفاده خواهد کرد.

ماده 16 – کلیه پرداختهای شورا در حدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبته و با رعایت مقررات ائین نامه مالی شهرداریها بعمل خواهد آمد . این اسناد باید به امضا رئیس شورا و خزانه دار یا قائم مقام آنان که مورد تائید شورا باشد برسد.

تبصره : کلیه دریافتها و پرداختهای شورا منحصرا از طریق حساب بانکی که به اسم شورا افتتاح می شود صورت خواهد پذیرفت.

مقررات مختلف

ماده 17- اعضاء شورا برای شرکت در جلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت و نحوه و میزان حق حضور بر اساس بودجه مصوب شورا و طبق دستور العملی است که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئات وزیران خواهد رسید.

آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا در آمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا ها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می شود و حقوق و مزایای انان برابر آخرین حکم استخدامی ( یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می نماید ) از بودجه شورا پرداخت شده و در این صورت مشمول دریافت حق حضور نخواهد بود .

ماده 18 – شورا می باید صورت جامع در امد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک بار به ضمیمه صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.

ماده 19 – شورا موظف است همزمان با بررسی بودجه شهرداری با توجه به برنامه های چهار ساله دوره خود ، بودجه سال آینده شورا با عنایت به اعتبارات پیش بینی در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید و نسخهای از بودجه تصویبی شهرداری و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه خود و نیز وزارت کشور ارسال نماید .

ماده 20 – کتیه اموال شورا اعم از منقول و غیر منقول که در اختیار شورا قرار می گیرد متعلق به شهرداری مربوطه است و باید طی صورت مجلسی توسط ذیحسابان شهرداری تحویل رئیس و خزانه دار شورا گردد.

ماده 21 – رئیس و خزانه دار شورا موظفند در پایان دوره فعالیت خود و یا شورا ، مشخصات کاملی از کلیه اموال و دارائیهای که در اختیار شورا قرار گرفته تنظیم و طی صورت مجلسی به ذیحسابان شهرداری تحویل و نسخه های از آن را برای وزارت کشور و فرماندلری ارسال نمایند.

ماده 22 – هرگونه بهر برداری شخصی توسط عضو یا اعضاء شورا از اموال متعلق به شورا یا اموال عمومی ممنوع بوده و با فرد یا افراد خاطی مطابق مقررات قانونی برخود خواهد شد .

ماده 23 – تعطیلی شوراهای شهر در هر سال 30 روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می شود . در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا رابطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.

ماده 24 – به هیچ عضوی از اعضاء شورا در سال بیش از یک ماه مرخصی متوالی یا متناوب داده نخواهد شد.

ماده 25 - شرکت اعضاء به عنوان نماینده رسمی شورا در دعوتهای رسمی به صورت فردی یا دسته جمعی باید با موافقت و تصویب شورا باشد.

ماده 26 – عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی *از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه ( به تشخیص شورا ) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیئات حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.

تبصره: در صورتی که شورا به علت فوت یا استعفاء و یا سلب عضویت ( اخراج ) بیش از یک سوم مجموع اعضای اصلی و علیالبدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود ، بر اساس مفاد ماده 31 قانون شوراهای اسلامس کشور عمل خواهد شد.

ماده 27 – به منظور اجرای هماهنگ قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه شهرها ، وزارت کشور مسئول آموزشهای لازم اعضاء شورا ها و نیز مجریان قانون مذکور بوده ونیز موظف است آئین نامه های اجرائی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیئات وزیران برای اجرا ابلاغ نماید. این آئین نامه مستند به ماده 94 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیئات وزیران رسید.

* با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وو انتخابات شوراهای مزبور مصوب65/4/23