معرفی اعضای شورای شهر

 

 

علی اصغر مهرآور ( رییس شورا)

  سال تولد: 1361

   رشته تحصیلی : لیسانس مدیریت بیمه

   شغل : مدیریت بیمارستان سعادت شهر

 

  ولی هوشیار (نایب رییس)

  سال تولد: 1364

 رشته تحصیلی: لیسانس

 شغل: کارشناس امور اداری

 

 علیرضا تقدم (سخنگوشورا)

  سال تولد: 1364

  رشته تحصیلی : فوق لیسانس حقوق

  شغل : دادگستری شهرستان پاسارگاد

 

 عباس باصری (عضو)

 سال تولد :1360

 تحصیلات: فوق لیسانس 

 شغل: نمایندگی ایران خودرو

 

مرتضی امیری(عضو)

 سال تولد: 1364

 رشته تحصیلی : لیسانس

 شغل : کارمند اداره گاز