معرفی اعضای شورای شهر

 

 

جعفر عزیزپور ( رییس شورا)

  سال تولد: 1359

   رشته تحصیلی : مهندس عمران

   شغل : مهندس نقشه بردار

 

  عبدالحسین رعیتی فرد (نایب رییس)

  سال تولد: 1360

 رشته تحصیلی: فوق لیسانس حقوق بین الملل

 شغل: کارمند دادگستری

 

 فرج اله شکری (خزانه دار)

  سال تولد: 1358

  رشته تحصیلی : لیسانس الهیات

  شغل : فرهنگی

 

 منوچهر هاشمی (عضو)

 سال تولد :1344

 تحصیلات: فوق لیسانس تاریخ وفلسفه

 شغل: بازنشسته فرهنگی

 

 علی اصغر مهرآور (عضو)

 سال تولد: 1361

 رشته تحصیلی : لیسانس مدیریت بیمه

 شغل : کارمند شبکه بهداشت